سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله رضوی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
طیب کاکاوند – بخش فیزیک دانشگاه زنجان
عزیز بهکامی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

برای بررسی آماری چگالی ترازهای هسته ای و و ابستگی آن به انرژی ، مدل دمای ثابت و فرمول بیت بیان شده اند ، با بررسـی وابـستگی چگـالی ترازهـا بـه انـرژی برانگیختگی با توجه به داده های تجربی طرح لایه ها ، پارامتر مهم چگالی تراز و انرژی شیفت در فرمول بیت تعیین شده است . به طور مشابه پارامترهای مربوط به مدل دمای ثابت برای هر هسته تعیین می شوند . سپس در بررسی آماری وابستگی چگالی ترازهای هسته ای به اندازه حرکت زاویه ای ، پارامتر مهم قطع اسپین که در واقـع واریانس توزیع اسپینی است تعیین شده و با محاسبه ممان اینرسی موثر به مقایسه آن با ممان اینرسی صلب پرداخته ایم .