سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران دانشک

چکیده:

در این مقاله جایگاه موسسات پژوهش و مهندسی در ارتباط با مراکز تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و اهمیتی که این ارتباط در بومی سازی فناوری دارد مورد ارزیابی قرار گرفته است.
ابتدا وضعیت واحدهای پژوهش و مهندسی خصوصی و دولتی در کشور بیان میشود، بعد مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن بر شمرده شده وسپس روشی جهت ارتباط هدفمند این دو نوع نهاد پیشنهاد می گردد. نتیجه مطالعات انجام یافته شان می دهد که دستیابی بهع فناور ینوین در کشور تنها از طریق ایجاد واحدهای پژوهش و مهندسی در ارتباط تنگاتنگ با صنایع میسر است. خرید دانش فنی باید از مسیر این واحدها بگذرد و بومی سازی تکنولوژی مهمترین وظیفه موسسات پژوهشی قلمداد گردد.
مراکز تحقیق و توسعه صنایع بزرگ بر حسب زمینه کاری هر کدام می توانند چند واحد پژوهش و مهندسی را در کنار خود حمایت کرده و رشد دهند. پارگ های فناوری که طی سال های اخیر در کشور تاسیس یافته اند از طریق مراکز رشد می توانند این فرایند را تسریع بخشند.