مقاله واحدها و پديده هاي عمده ژئومورفولوژي در منطقه جنوب چهارمحال و بختياري (از ده علي تا كلواري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: واحدها و پديده هاي عمده ژئومورفولوژي در منطقه جنوب چهارمحال و بختياري (از ده علي تا كلواري)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله كوهستانها
مقاله تپه ماهورها
مقاله دشتها
مقاله فرسايش
مقاله پادگانه هاي آبرفتي
مقاله رسوبات
مقاله ريزش
مقاله خزش
مقاله زمين ‏لغزها
مقاله گسل
مقاله گنبد نمكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلبيان اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مطالعات ژئومورفولوژي پايه و اساس بررسيهاي منابع طبيعي هستند. در اين تحقيق سعي شده است كه واحدها و پديده هاي عمده ژئومورفولوژي در جنوب چهارمحال و بختياري شناسايي، تفكيك و مشخص شوند. اين واحدها شامل ۱) كوهستانها؛ ۲) تپه ماهورها (تپه ماهورهاي سنگي و تپه ماهورهاي آبرفتي) ۳) دشتهاي آبرفتي هستند. كه به وضوح آثار انواع مختلف فرسايش را نشان مي دهند. ريزش، واريزه و زمين لغزه از جمله حركات توده اي بر روي دامنه كوههاي منطقه به شمار مي روند. تپه ماهورهاي آبرفتي در سازندهاي رسي و مارني شمال غرب و غرب منطقه مشاهده مي شوند. خزش، سوليفلوكسيون، لنداسلايد و آبراهه هاي تنگ و باريك از پديده هاي موجود در اين واحد محسوب مي شوند. دشتهاي آبرفتي دامنه اي در منطقه دشتهاي آلوني و جمال هستند. جالبترين پديده در دشت جمال، گود جمال است كه در حقيقت حوضه بسته كوچكي است كه شيب توپوگرافي آن به طرف مركز است. دشت مركزي منطقه در واقع يك پهنه آبرفتي است كـه از نـهشته هاي رسـوبي دو رودخـانه خـانميرزا از شـمال ‏شرقي و چـله خانه از جـنوب‏ شرقي بـه وجـود آمده اسـت. اشـكال عـمده مـرفولوژيكي در ايـن مـنطقه شامل رسوبات ‏رودخانه اي، پادگانه هاي آبرفتي، رسوبات درياچه اي، چشمه ها و مخروط افكنه هايند كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته شده است.