مقاله واسنجي خودکار مدل بارش-رواناب مفهومي ARNO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: واسنجي خودکار مدل بارش-رواناب مفهومي ARNO
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي بارش-رواناب روزانه
مقاله مدل هاي مفهومي
مقاله واسنجي خودکار
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله تابع برازندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذهبيون باقر
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفيان بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبيه سازي بارش-رواناب از محورهاي اصلي هيدرولوژي است. در ميان انواع مدل هاي بارش-رواناب، مدل هاي مفهومي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند. با اين حال، واسنجي مدل هاي مفهومي بارش-رواناب در دهه هاي اخير به عنوان يک چالش مطرح بوده است. در اين پژوهش مدل مفهومي بارش-رواناب ARNO با استفاده از الگوريتم ژنتيک، به واسنجي خودکار تجهيز شده است. اين مدل از نوع پيوسته نيمه توزيعي بوده و در نقاط گوناگون دنيا با موفقيت به کار گرفته شده است. با استفاده از اين امکان واسنجي خودکار، مرحله واسنجي مدل ياد شده براي يک حوضه آبريز مي تواند به سرعت و بدون نياز به دانش و تجربه گسترده در مورد مدل و پارامترهاي آن، انجام شود. اين مدل به صورت خودکار براي يک حوضه آبريز در جنوب غربي ايران واسنجي شد، لذا مقادير شاخص راندمان و مربع ضريب همبستگي براي داده هاي روزانه، در دوره ۵ ساله واسنجي مدل، به ترتيب ۰٫۸۰ و ۰٫۸۲، و در دوره ۴ ساله اعتبارسنجي به ترتيب ۰٫۸۲ و ۰٫۸۳ به دست آمد. نتايج حاکي از موفقيت اين روش در واسنجي خودکار مدل مفهومي انتخابي براي شبيه سازي بارش-رواناب روزانه است.