سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد مختاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

تحقیق حاضر با استفاده از رسوب ذخیره شده در ۱۰ بند و سد کوچک که از زمان آبگیری خروجی رسوب قابل توجهی نداشته اند، رابطه Qs=18.6 exp(0.036R) را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا درجه رسوبدهی R با بررسی حوزه آبخیز این بندها و تعیینعوامل نه گانه مدل MPSIAC در آنها و رسوبدهی ویژه (QS) از طریق حجم رسوب هر بند و به روش حفر گمانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده انطباق خوبی را بین رسوب بدست آمده از مدل ورسوب اندازه گیری شده در بندها در طول دوره بهره برداری آنها نشان نداد. برای ارائه ضریب ونمای جدید معادله درجه رسوبدهی (R) و رسوبدهی ویژه (QS) تجزیه های همبستگی مختلف انجام گرفت و سپس دو رابطه جدید بر اساس تحلیل همبستگی ارائه شد.