سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جهانگیر پرهمت – استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
حسین صدقی – استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود دومیری گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزا

چکیده:

مؤلفههای بیلان هیدروکلیماتولوژی در مقیاسهای زمانی ماهانه و سالانه شامل بارندگی، نفوذ، تبخیر
و جریانهای سطحی میباشد که معمو ً لا به دلیل تغییرات مکانی این پدیدهها و کمبود اطلاعات،
برآورد آنها با مشکل مواجه میباشد. بارندگی و جریانهای سطحی معمو ً لا بطور نقطهای در
ایستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری در دسترس قرار میگیرند و لذا صرفنظر از خطای تعمیم
دادههای نقطهای بارندگی در سطح و یا دبی از مقطع هیدرومتری به نقاط مورد هدف در خروجی
حوزهها دو مؤلفه دیگر شامل نفوذ و تبخیر مجهول میباشد. اندازهگیری و یا برآورد نفوذ بطور معمول
میسر نمیباشد، از طرفی اندازهگیری تبخیر واقعی و بخصوص تغییرات مکانی آنها نیز همانند نفوذ در
مقیاسهای حوزهای نمیباشد. بدین منظور در بین مؤلفههای فوق تبخیر بر اساس روابط فیزیکی
عوامل کنترل کننده از جمله درجه حرارت و بارندگی توصیه شده است. در این تحقیق مدلهای
تبخیر واقعی مورد بررسی قرار گرفته و با واسنجی آنها تبخیر واقعی برآورد گردیدهاند. بر این اساس
مؤلفه نفوذ به عنوان مجهول معادله بیلان مورد ارزیابی قرار گرفت.