سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زمان شامحمدی حیدری – استادیار گروه آب دانشگاه زابل
ناصر پنجکه – استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه زابل

چکیده:

در این تحقیق ۵ حوضه آبریز در بخش جنوبی جلگه خوزستان واقع در حوضه آبریز مارون و کارون انتخاب وسپس خصوصیات فیزیوگرافی همراه با آمار دراز مدت سالانه دما ،دبی وبارش حوضه ها جمع آوری شد . آزمونهای مختلف آماری بر روی داده ها انجام گرفت و در نهایت با در دست داشتن دبی ، دما و بارش سالیانه ونیز استفاده از روشهای جاستین، مؤسسه علوم زراعی هندوستا ن و کتاین، ارتفاع رواناب سالانه ناشی از آمار دراز مدت هرحوضه با رواناب محاسبه شده توسط روشهای فوق الذکر در یک جدول درج گردیده و با استفاده از روابط همبستگی ضرایب روابط فوق برای منطقه مورد نظر کالیبره گردید.بررسیها نشان داد ضرایب روش جاستین ۶۳/۰، روش مؤسسه علوم زراعی هندوستان ۶۷/۴ و کتاین ۰۶/۲ می‌باشد . بدین ترتیب در سطح اعتماد ۹۰% هر سه روش و در سطح اعتماد ۹۵% روش مؤسسه علوم زراعی هندوستان جهت استفاده در منطقه توصیه می شود.