سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد ادب – کارشناسی ارشد آب و هواشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی زنگنه اسدی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
اسماعیل فیله کش – کارشناس ارشد پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سبز

چکیده:

به منظور ارزیابی دقیقتر تعیین تناسب لایه ها درمدلسازی های کارشناسی در GIS لازم است تا اهمیت نسبی هر یک از لایه ها در اینگونه مدل ها مشخص گردند که با توجه به تغییر درجه اهمیت لایه ها، به نها ارزش وزنی داده می شود.
در این پژوهش به بررسی وزن لایه های ۹ گانه مدل پسیاک و مقایسه نتایج آن با روش های رتبه بندی، نسبت دهی و AHP پرداخته شده است، نتایج آنالیز آماری و فضایی نقشه ها نشان می دهد که روش AHP نتایج قابل قبولی را ارائه کرده است، که مشاهدات میدانی صورت گرفته در حوضه تایید کننده این امر است.