سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدهادی روحیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
یوهانس ماتیوس آلارد میرینگ – عضو هیئت علمی موسسه آموزشی ITC هلند
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
هادی دل افکار – کارشناس تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بو

چکیده:

نفوذ آب به نیمرخ خاک وابستگی پیچیده ای به عوامل موثر درتعیین سهم رواناب و همچنینآب نفوذ یافته به درون خلل و فرج خاک مانند تغییرات الگوی بارش، شیب غالب خاک سطحی، پوشش گیاهی، بافت و ساختمان خاک دارد. به منظور برآورد حجم نفوذ و پیش بینی سهم آب ورودی به خاک، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از بررسی های میدانی، معادلات تجربی متعددی توسط دانشمندان علم فیزیک غالبا در خارج از کشور تهیه گردیده و واسنجی معادلات بدست آمده، کارایی مطالعات پایه در طرح های اجرایی را افزایش می دهد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به ۶۰ نقطه نمونه برداری زیر حوزه ورسخواران از حوزه آبخیز نمرود شامل بافت خاک، درصد پوشش گیاهی، شیب غالب زمین و درصد سنگریزه جمع آوری گردید. به منظور تعیین الگوی نفوذ از بارش یک دستگاه باران ساز ساده به مدت ۳۰ دقیقه برای هر نمونه و با شدت ۱۰۰ میلی متر در ساعت استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده بر اساس معادله نفوذ هورتون شبیه سازی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضرایب نمایی معادله هورتون در دامنه ۳/۵ تا ۷۲، نفوذ اولیه در دامنه ۲۸ تا ۱۴۸ میلی متر در ساعت و نفوذ پایه در دامنه ۱۰ تا ۵۰ میلی متر درساعت تغییرات نشان داد. نتایج بدست آمده نشانگر تطابق مدل هورتون با شرایط نقاط نمونه گیری بوده، لیکن پیچیدگی عوامل موثر بر نفوذ در ارتباط متقابل بایکدیگر موجب بروز همبستگی ضعیف تر بین تغییرات مکانی نفوذ نهایی و هر یک از عوامل موثر بر پدیده نفوذ گردید.