سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده لاله رضوی – دانش آموخته گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربی
سیدحمیدرضا صادقی – مدیر گروه و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانش
محمد مهدوی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده:

برای برآورد رواناب در حوزه های آبخیز روشهای گوناگونی استفاده می شود که در این میان مدل SCS کاربردی جهانی یافته است. اما از آنجایی که این مدلها برای شرایط مناطق خاصی به وجود آمده اند، استفاده از آنها در خارج از مناطق تهیه شان با خطا همراه بوده و لذا بررسی کاربرد و واسنجی آنها ضروری می باشد. به منظور واسنجی این مدل در حوزه آبخیز خانمیرزا رگبارهای واجد اطلاعات همزمان بارش- روانآب این حوزه انتخاب و مقدار روانآب ناشی از هر رگبار پس از تعیین خصوصیات مختلف آنها و نقشه شماره منحنی حوزه برآورد و با مقادیر مشاهداتی مقایسه شد. نتایج حاصل از کاربرد مدل بدون واسنجی نشان دهنده تطابق ضعیف روانآب های مشاهداتی و تخمینی در این حوزه بوده است. به منظور بهبود این وضعیت، ضریب شاخص حداکثر ذخیره مدل و همچنین مقادیر شماره منحنی واسنجی و با لحاظ مقادیر جدید مجددا روانآب با استفاده از مدل برآورد و با روانآب های مشاهداتی مقایسه شد. نتایج کاربرد مدل واسنجی شده دلالت بر کارایی مدل مذکور در برآورد روانآب در حوزه خانمیرزا داشته، به طوری که همبستگی بین رواناب مشاهداتی و برآوردی پس از کالیبره کردن مدل به مقدار ۹۱/۰ رسیده است.