سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون رادمنش –
جهانگیر پرهمت –
عبدالکریم بهنیا –
علی محمدآخوندعلی –

چکیده:

برای پیش بینی سیلاب حاصل از بارش در حوضه آبریز رودزرد واقع در جنوب غربی ایـ ران، مـدل HEC-HMS مورد بررسی قرار گرفت . در این ارتباط شش رگبار مشاهده ای در محدوده مورد مطالعه و نواحی اطراف آن بهمـراه شش س یل همزمان در خروج ی حوضه انتخاب شدند . سپس پارامترها ی مـدل در روش SCS مـورد بررسـ ی قـرار گرفت . آنگاه این پارامترها که شامل شماره منحن ی، تلفات اولیه و زمان تأخیر می باشند بر اساس سـه هیـ دروگراف مشاهده ای برآورد و بر اساس سه هیدروگراف مشاهده ای دیگر مورد ارزیابی واقع شدند . نتایج بدست آمده حاکی از برازش مناسب دب ی اوج ه یدروگرافهای مشاهده ای و هیدروگرافهای شبیه سازی شده بود . اختلاف زمانی در رسیدن به اوج هیدروگراف نیز در تمام موارد بررسی شده، مساوی و یا کمتر از یک ساعت برآورد گردید .