مقاله واكاوي نقش مذهب شيعي در آفرينش سرمايه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: واكاوي نقش مذهب شيعي در آفرينش سرمايه اجتماعي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله مذهب شيعي
مقاله اعتماد
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله دين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دموري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري دمنه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كنجكاومنفرد اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مفهوم سازي توسعه به عنوان هدف نسل هاي امروز در بهبود مادي و معنوي زندگي خود و آيندگان، در صورت تسلط تفکر اقتصادي صرف، رهنمودهايي مانند افزايش سرمايه گذاري، بهره وري عوامل کار، تکنولوژي و افزايش جمعيت، به عنوان شروط لازم براي توسعه پيشنهاد مي شود. اما با عنايت به مفهوم سرمايه اجتماعي، توسعه را مي توان غني سازي کنش هاي اجتماعي ناشي از افزايش تمايل به مشارکت و اعتماد اجتماعي دانست. در اين صورت گذر به سوي توسعه از مسير ايجاد نهادها، تعادل هاي ارزشي، باورها و هنجارها و ساختارهاي مولد و مشوق سرمايه اجتماعي امکان پذير خواهد بود. در صورت توجه به مفهوم سرمايه اجتماعي، راه حرکت رو به توسعه جامعه، طراحي، تقويت و روزآمد کردن نهادها و ساختارهاي اجتماعي است، به نحوي که آنها بتوانند کنش هاي اقتصادي را تسهيل کرده و هزينه هاي معاملاتي را کم کنند. در اين ميان از نظر بسياري از انديشمندان، نهادهاي ديني يکي از منابع خلق سرمايه اجتماعي بوده و اين موضوع در جمهوري اسلامي ايران که داراي حکومت و قوانين ديني است، از اهميت دو چنداني برخوردار است. نتيجه مطالعه حاضر که با هدف بررسي مقايسه اي مولفه هاي سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان عضو و غيرعضو هيات هاي مذهبي دانشجويي صورت گرفته است، نشان مي دهد که سطح کلي سرمايه اجتماعي به وضوح در بين دانشجويان عضو بيشتر بوده، در ابعاد «اعتماد، مشارکت اجتماعي، مشارکت مدني، همياري، احساس اثرگذاري و کارايي، ارزش زندگي و وساطت اجتماعي» اختلاف معناداري وجود داشته و دانشجويان عضو وضعيت مطلوب تري دارند. نتايج، حاکي از نقش مذهب شيعي در توانمندسازي جامعه و لزوم توجه به کارکردهاي آن در بالابردن سطح سرمايه هاي اجتماعي است.