مقاله واكنش ارقام سويا به كاربرد كودهاي آلي و شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: واكنش ارقام سويا به كاربرد كودهاي آلي و شيميايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله عملكرد
مقاله كمپوست
مقاله ورمي كمپوست
مقاله لجن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقيان آلاله
جناب آقای / سرکار خانم: پيردشتي همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنيار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان ا.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف كودهاي آلي (كمپوست شهري، ورمي كمپوست و لجن فاضلاب) به همراه كود شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ۳ رقم سويا، آزمايشي در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري انجام شد. آزمايش در قالب اسپليت پلات بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد. كرت هاي اصلي از ۸ تيمار كودي شامل سطوح ۲۰ و ۴۰ تن در هكتار كمپوست شهري، ورمي كمپوست و لجن فاضلاب، كود شيميايي (۷۵ كيلوگرم در هكتار سولفات پتاسيم و فسفات آمونيوم) و شاهد (بدون كاربرد كمپوست يا كود شيميايي) تشكيل شد، براي كرت هاي فرعي نيز سه ‍ژنوتيپ از سويا (لاين هاي ۰۳۲، ۰٫۳۳ و رقم JK) در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه سطوح ۲۰ و ۴۰ تن در هكتار لجن فاضلاب، كمپوست ۴۰ تن و تيمار كود شيميايي بالاترين عملكرد دانه را توليد كردند. بين ارقام مختلف سويا تفاوت معني داري از لحاظ عملكرد دانه، ماده خشك، وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف مشاهده شد و بيشترين عملكرد دانه از ژنوتيپ هاي JK و ۰٫۳۳ بدست آمد. اثر متقابل كود و رقم بر تمام صفات مورد مطالعه به جزء عملكرد دانه معني دار بوده است. رقم JK و لاين ۰٫۳۳ به ترتيب در تيمار كودي لجن فاضلاب و ورمي كمپوست ۴۰ تن در هكتار بيشترين تعداد غلاف در بوته را توليد نمودند. در ميان صفات مورد مطالعه به غير از وزن هزار دانه بقيه صفات از همبستگي مثبت و معني داري با عملكرد دانه برخوردار بودند. به نظر مي رسد كه كاربرد ضايعات آلي در نظام كشاورزي مي تواند راه حل مناسبي براي حفظ محيط زيست و بهينه سازي مصرف كودهاي شيميايي در كشورمان در نظر گرفته شود.