مقاله واكنش ارقام گندم به جذب و اسيميلاسيون نيترات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: واكنش ارقام گندم به جذب و اسيميلاسيون نيترات
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تفاوت ژنتيكي
مقاله جذب نيترات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت قلي زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غلظت نيترات در ابتداي فصل رشد در خاك فراوان است. در اين صورت در طي فصل پاييز نيتروژن آلي به معدني تبديل شده در همين زمان نيز كود نيتروژنه به خاك اضافه مي شود. استفاده مطلوب از اين مقدار نيتروژن سودمند خواهد بود. به اين منظور برخي ارقام گندم از نظر جذب و تحليل نيترات در يك سري آزمايش به روش آبكشت به مورد بررسي قرار گرفت. گياهچه ها در دو غلظت نيترات (صفر و يك ميلي مولار) در دوره رشدي ۲۶ روزه با هم مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه اختلاف معني داري از نظر ميزان جذب نيترات بين ارقام گندم وجود دارد. ارقام آتيلا و ياواروس، كه نيترات بيشتري را جذب كردند، توليد گياهچه بزرگ تري نمودند، در حالي كه ارقام فلات، استار و سراسري ۱۱ كه مقدار كمتري نيترات را جذب كرده بودند، گياهچه كوچك تري به وجود آورند. بر اساس تفاوت ارقام از نظر توان گياهچه، نتايج نشان داد كه گروه اول ارقام آتيلا، چن آلتر، سراسري ۲۰، ياواروس و سراسري ۱۱ داراي کارايي فيزيولوژيکي بيشتري در استفاده از نيترات بودند. ميزان ماده خشك توليد شده توسط ارقام اين گروه با توجه به ميزان نيترات جذب شده بيشتر بود. به طوركلي مي توان گفت كه تفاوت هاي ژنتيكي در جذب نيترات بين ارقام گندم ناشي از تغيير در اندازه گياه و به ويژه سيستم ريشه مي باشد.