مقاله واكنش تابعي زنبور پارازيتوييد (Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae به تراكم هاي مختلف لاروهاي بيد آرد Ephestia kuehniella Zeller و شب پره هندي (Plodia interpunctella (Hubner که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: واكنش تابعي زنبور پارازيتوييد (Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae به تراكم هاي مختلف لاروهاي بيد آرد Ephestia kuehniella Zeller و شب پره هندي (Plodia interpunctella (Hubner
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Habrobracon hebetor؛ بيد آرد
مقاله شب پره هندي
مقاله واكنش تابعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستقيمي نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي سيدعلي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: نوري قنبلاني قدير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيد آرد، Ephestia kuehniella (Zeller)، و شب پره هندي، Plodia interpunctella (Hubner)، از آفات مهم فرآورده هاي انباري در اغلب كشورهاي جهان مي باشند. در سال هاي اخير از Habrobracon hebetor (Say) به عنوان عامل كنترل بيولوژيك لاروهاي شب پره هاي آفت در انبارهاي بادام زميني و فرآورده هاي بسته بندي شده غلات استفاده شده است. در تحقيق حاضر واكنش تابعي پارازيتوييد H. hebetor به تراكم هاي مختلف لاروهاي بيد آرد و شب پره هندي (۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶ و ۳۲ لارو به ازاي هر ظرف) در شرايط آزمايشگاهي (دماي ۲۵±۱ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۶۵±۵ درصد و دوره نوري ۱۴ ساعت روشنايي و ۱۰ ساعت تاريكي) مورد مطالعه قرار گرفت. هر كدام از تراكم هاي تعريف شده لاروهاي بيدآرد و شب پره هندي در ۲۰ تكرار در اختيار يك عدد ماده تازه ظاهر شده پارازيتوييد قرار گرفتند. واكنش تابعي H. hebetor به لاروهاي هر دو آفت بيد آرد و شب پره هندي از نوع III تعيين شد. مقدار b و زمان دستيابي H. hebetor روي لاروهاي بيد آرد به ترتيب ۰٫۰۳۲۷h-1 و ۱٫۰۶۱۱ ساعت و روي لاروهاي شب پره هندي به ترتيب ۰٫۰۲۹۶h-1 و ۱٫۰۴۵ ساعت محاسبه شد. مقدار b در تراكم هاي مختلف لاروهاي بيد آرد به طور معني داري بيشتر از مقدار b روي لاروهاي شب پره هندي بود؛ در صورتيكه زمان دستيابي روي لاروهاي بيد آرد و شب پره هندي اختلاف معني داري نداشت. اين نتايج نشان مي دهد كه H. hebetor لاروهاي بيد آرد را در مقايسه با لاروهاي شب پره هندي بيشتر مورد حمله قرار مي دهد.