مقاله واكنش ژنوتيپ هاي گردو به بيماري آنتراكنوز .Gnomonia leptostya (Fr.) Ces. & de Note در گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۳۳ تا ۴۴۹ منتشر شده است.
نام: واكنش ژنوتيپ هاي گردو به بيماري آنتراكنوز .Gnomonia leptostya (Fr.) Ces. & de Note در گلخانه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردو
مقاله ارقام و ژنوتيپ ها
مقاله آنتراكنوز
مقاله leptostyla Gnomonia
مقاله مقاومت نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردي رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: حسني داراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
leptostyla Gnomonia فرم جنسي قارچ Marssonina juglandis عامل بيماري لكه سياه يا آنتراكنوز گردو، از جمله مهم ترين بيماري هاي اين محصول در مناطق مختلف گردو كاري دنيا است. در اين تحقيق مقاومت نسبي يازده ژنوتيپ گردو (موجود در كلكسيون گردو كمال شهر كر ج) به صورت آزمايش فاكتوريل در پايه كاملا تصادفي با دو فاكتور، جدايه قارچي در سه سطح و ژنوتيپ هاي گردو در يازده سطح، ارزيابي شد. پس از پيوند ژنوتيپ هاي مورد نظر بر روي پايه بذري، مايه زني نهال ها با سوسپانسيون اسپور قارچ با غلظت ۱۰۵ اسپور در ميلي ليتر انجام شد. نتايج نشان داد كه بيشترين جوانه زني كنيدي ها در سطح بالایي برگ ها رخ داده است. اولين علايم چهار روز پس از مايه زني روي ژنوتيپ هاي Z60 و Hartley مشاهده شد. اندام هاي توليد مثل غير جنسي، ۲۷ روز پس از مايه زني، نخست بر روي ژنوتيپ K72 ظاهر شدند. دوماه پس از مايه زني، تعداد لكه ها و قطر آن ها روي برگ ها يادداشت برداري و پس از تعيين مساحت برگ، درصد سطح آلوده برگ در هر گياه محاسبه شد. نتايج نشان داد كه بين ارقام و ژنوتيپ هاي گردو از نظر ميزان آلودگي (تعداد لکه ها و اندازه لکه ها) اختلاف معني دار وجود دارد. بيشترين درصد سطح آلوده برگ در ژنوتيپ هاي Z60،K72  و رقم Hartley مشاهده شد. ارقام Vina وRonde de montignac  کمترين درصد سطح آلوده برگ را نشان دادند.