مقاله واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي کشاورزي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله توسعه حرفه اي
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مريدالسادات پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف واکاوي سازه هاي تاثيرگذار بر توسعه حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي به انجام رسيده است. به لحاظ روش شناسي، اين تحقيق با رويکرد اکتشافي بر پايه راهبرد پيمايش به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق را اعضاي هيات علمي دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي دولتي ايران تشکيل داده اند (N=1190) و براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۲۰ نفر برآورد گرديده است. ابزار اين تحقيق يک پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جهت تامين روايي پرسشنامه به نظرات گروهي از اعضاي هيات علمي و محققان مراجعه شده است و پايايي پرسشنامه بر اساس محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (۰٫۹۵) مطلوب تشخيص داده شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از نرم افزار SPSS و تکنيک تحليل عاملي اکتشافي بهره گرفته شده است. تحليل عاملي انجام شده به استخراج پنج مولفه زيربنايي منجر گريده است که روي همرفته ۷۴٫۴ درصد از واريانس کل را تبيين نموده اند. اين عوامل عبارتند از: (۱) عامل روانشناختي (%۱۸٫۴۸)، (۲) عامل مديريتي (%۱۷٫۷۲)، (۳) عامل فرهنگي-اجتماعي (%۱۴٫۱۹)، (۴) عامل نهادي (%۱۲٫۷۱) و (۵) عامل نظام حمايتي(%۱۱٫۲۶) .