مقاله واکاوي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت تحصيلي، تاملي در ديدگاه دانشجويان رشته هاي کشاورزي دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: واکاوي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت تحصيلي، تاملي در ديدگاه دانشجويان رشته هاي کشاورزي دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالي
مقاله تحليل عاملي
مقاله دانشجو
مقاله کشاورزي
مقاله موفقيت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورآتشي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله مراکز اصلي که در جهت تربيت نيروي انساني در بخش کشاورزي فعاليت دارند، دانشکده هاي کشاورزي هستند. تحقيق حاضر با هدف تحليل عوامل تاثيرگذار بر موفقيت تحصيلي دانشجويان رشته هاي کشاورزي انجام شده است. اين تحقيق از نوع توصيفي، همبستگي مي باشد که براي گردآوري اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق شامل دانشجويان سال سوم و چهارم کارشناسي شاغل به تحصيل در دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه تهران بودند که ۹۸ نفر از آنها به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار تحقيق از لحاظ روايي ظاهري و محتوايي بر اساس نظر تعدادي از اساتيد صاحب نظر در اين زمينه مورد تاييد قرار گرفت و براي تعيين پايايي پرسش نامه نيز از روش آزمون مقدماتي استفاده شد که آلفاي کرونباخ محاسبه شده بيانگر اعتبار مناسب آن براي گردآوري داده ها بود. تحليل داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاري SPSS نسخه ۱۱٫۵ انجام شده است. نتايج نشان داد که مهم ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر موفقيت تحصيلي از ديدگاه دانشجويان به ترتيب عبارت از علاقه به رشته تحصيلي، مناسب بودن امکانات کتابخانه و انگيزه تحصيل است. همچنين نتايج مربوط به تحليل عاملي از استخراج پنج عامل حکايت مي کند که عبارت از نگرشي، امکانات، آموزشگر، آموزشي و روابط انساني است. اين عوامل جمعاً حدود ۷۰ درصد از کل واريانس را تبيين کردند. با استفاده از نتايج به دستامده پيشنهادهايي ارايه شده که با به کارگيري آنها مي توان در جهت موفقيت تحصيلي دانشجويان گام برداشت.