مقاله واکاوي عوامل موثر بر موفقيت تعاوني هاي روستايي شهرستان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: واکاوي عوامل موثر بر موفقيت تعاوني هاي روستايي شهرستان کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني هاي روستايي
مقاله تعاون
مقاله عوامل موفقيت
مقاله كرمانشاه (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نكويي ناييني سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي بيگي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشاني كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر، با هدف كلي واكاوي عوامل موثر بر موفقيت تعاوني هاي روستايي شهرستان كرمانشاه، به روش توصيفي – همبستگي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق كليه شركت هاي تعاوني روستايي اين شهرستان را دربرمي گيرد. داده هاي مورد نياز در سطح خرد از كليه ۱۲۶ مدير اين شركت ها و ۲۴۶ نفر از اعضاي آنها جمع آوري شد. يافته ها نشان دهنده موفقيت ۱۰۵ درصد تعاوني ها از لحاظ دستيابي به اهداف اقتصادي – اجتماعي در حد كم، ۴۲ درصد در حد متوسط، ۲۶٫۵ درصد در حد زياد، و ۲۱ درصد در حد بسيار زياد است. نتايج تحليل تشخيصي نيز نشان مي دهد كه عوامل موثر در تمايز تعاوني هاي موفق از ناموفق عبارت اند از: ميزان ارتباط شرکت ها با سازمان هاي دولتي و غيردولتي با ضريب ۶٫۰۲۴، عملكرد سازمان تعاون روستايي در ابعاد كنترل، نظارت و آموزش با ضريب ۴٫۳۴۰، سرمايه مديران با ضريب ۳٫۲۸۷، و سرمايه اعضاي تعاوني ها با ضريب ۱٫۵۳۱٫