مقاله واکاوي موانع مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي آموزشي و ترويجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: واکاوي موانع مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي آموزشي و ترويجي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت زنان روستايي
مقاله زنان روستايي
مقاله مشاركت
مقاله توسعه پايدار روستايي
مقاله برنامه هاي آموزشي
مقاله برنامه هاي ترويجي
مقاله كنگاور (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرك زاده علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: شمس علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در روستاي حسين آباد شهرستان كنگاور با رويکرد کمي و به روش توصيفي- پيمايشي شد. جامعه آماري تحقيق را ۲۰۰۰ نفر زنان روستا تشکيل مي دادند كه ۱۳۱ نفر از آنها به صورت تصادفي و بر اساس فرمول كرجسي و کوکران انتخاب شدند. نتايج تحقيق نشان داد که مهم ترين موانع مشارکت زنان روستايي بعد فرهنگي دارند. آداب و رسوم و اعتقادات سنتي حاكم بر منطقه روستايي، اشتغال زنان به فعاليت هاي سخت، تربيت فرزندان، بي سوادي يا کم سوادي زنان، عدم رضايت همسر جهت حضور در برنامه هاي آموزشي، ترويجي، و تمسخر و ايراد اهالي از مهم ترين عوامل مورد شناسايي در اين مطالعه بود. همچنين نتايج نشان داد که بين ديدگاه زنان روستايي برحسب سواد و سن نسبت به سازه هاي موثر، در بعضي موارد اختلاف معني داري به چشم مي خورد.