سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی ویسی – استادیار، ترویج وآموزش کشاورزی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بازار محوری یکی از راهبردهای مهم در دستیابی به مزایای پایدار رقابتی در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش در موسسات آموزش عالی است. در این رابطه تعیین عوامل موثر و تبیین کننده بازار محوری نقش مهمی در توفیق این موسسات دارد. که هدف تحقیق حاضر بررسی این موضوع در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بود. روش تحقیق پیمایشی و از پرسش نامه برای جمع آوری استفاده شده. اعضای جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی بودند. داده ها با استفاد از تحلیل رگرسیون تحلیل شد.