سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مسعود وحید وحدت طلب – ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نوشین نوزمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:
طبق معیارهای های هنر مدرن واژه «هنر عمومی» متناقض نماست. این مطلب ناشی از تقابل مفاهیم استقلال نسبی هنر و فضای عمومی شهری می باشد. تجاوز عرصه خصوصی به عرصه عمومی و عدم توجه به معانی و مفاهیم هنر عمومی، منجر به تولید مجسمه ها و نقاشی هایی که نه تنها تاثیری در افزایش کیفیت فضاهایشهری نداشته، بلکه گاه به عنوان عنصری مخرب در فضاهای ما خودنمایی می کنند، شده است. از طرفی، زمانی که به مفاهیم دموکراسی و هنر عمومی از منظری پویا و چالشی نزدیک می شویم، این سوالات مطرح می شوند: فضاهای همگانی ما چگونه ساخته و سامان دهی می شوند؟ دموکراسی در این فضا ها چگونه تعریفمی شود؟ رابطه بین هنر عمومی و دموکراسی چیست؟ و دست آخر افکار و نظرات چه کسانی در این فضا ها برتری دارد؟. هدف از پژوهش حاضر تبیین مولفه های هنر عمومی مردم محور در فضاهای شهری می باشد. در پژوهش حاضر ابتدا بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی مفاهیم نظری فضاهای همگانی دموکراتیک، هنر عمومیو جایگاه آن در سرزنده سازی مکان های عمومی شهری مورد بررسی قرار گرفته است، خروجی این مرحله از تحقیق «جدول معیار های موفقیت هنر عمومی از دیدگاه نظریه پردازان هنر عمومی» می باشد. پس از استخراج مولفه ها، طی استدلالی منطقی، بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی مولفه هاتوسط متخصصین طبق روش دلفی، سه مولفه اصلی تبیین شده است. سپس در مقایسه دو نمونه موردی مولفه های اصلی از نقطه نظر مردم در مدل تحلیل سلسله مراتبی مورد سنجش قرار گرفته است، در این مرحله از پژوهش در واقع مولفه ها از فیلتر «مردم» عبور داده می شود. نتیجه پژوهش، برآمده از تحلیل دیاگرام ها، «مدل ارزیابی موفقیت هنر عمومی در فضا های شهری» می باشد.