سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امین ریسمانی – کارشناسی ارشد معماری گروه معماری واحد شیراز دانشگاه ازاد اسلامی شیراز ایران
طاهره نصر – دکترای تخصصی شهرسازی استادیار گروه معماری واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ایران

چکیده:
تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر واکاوی مفهوم تقدس در معماری با توجه به مفاهیم مرتبط و نظریات موجود میباشد؛ و در پی آن است با این واکاوی، تقدس در فضای معماری تبیین نماید. تحقیق از نوع نظری با روش توصیفی میباشد. نگارندگان بر این باورند تقدس مکان امری اکتسابی و ایجادی است. نوع کاربری فضا، عملکرد انسانها و حادثهای خاص میتواند قداست را محو یا ایجاد کند. به طور معمول کالبد، نوع عملکرد و کاربری فضا را تامین میکند. البته بدین معنا نمیباشد که تنها عامل کالبد است. نیت، انگیزه و عملکرد افراد نیز در این رابطه موثر میباشد