سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیده ملک سعیدی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مریم حسین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ش

چکیده:

تحولات گسترده در زمینه ارتباطات، تغییرات عمده ای را در زندگی بشر ایجاد کرده است که از آن جمله می توان به کاربرد این فن آوری ها در بخش کشاورزی اشاره نمود. در عصر حاضر پیچیدگی تحولات و متغیرهای انسانی و غیر منتظره بودن عوامل محیطی و اقتصاد جهانی تاثیر گذار بر فعالیت های کشاورزی از یک سو و اهمیت راهبردی امنیت غذایی و مقابله با فقر از سوی دیگر، توسعه کشاورزی را با چالش های کسترده ای روبرو کرده است. بنابراین افزایش آمادگی سیاستگزاران، پژوهشگران و دست اندر کاران بخش کشاورزی برای درک پیچیدگی های فزاینده و ارائه راه حل های راه بردی نیازمند شناختی عالمانه و به هنگام از رویدادهای جهانی و دیدگاه های نظری دیگر صاحبنظران است. در این راستا جهانی شدن در عرصه اطلاعات و اطلاعا رسانی یک فرصت طلایی برای پژوهشگران و سیاستگذاران برای کسب آمادگی و پاسخگویی به این چالش ها فراهم نموده است. بسیاری در سراسر جهان بر این عقیده اند که تسریع و تعدیل در فرایند تبادل دانش و اطلاعات از طریق فن آوری های اطلاعات و ارتباطات، نقش کلیدی در دستیابی به اهداف توسعه ایفا خواهد نمود و جامعه مبتنی بر دانش و اطلاعات، به عنوان الگوی توسعه پایدار شناخته می شود. با توجه به این امر، هدف پژوهش حاضر که از نوع توصیفی بوده و اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع الکترونیکی جمع آوری شده است، واکاوی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات دردستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی می باشد. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که بکارگیری صحیح فن آوری های اطلاعات و ارتباطات موجب استفاده بهینه از فن آوری های نوین کشاورزی توسط کشاورزان، دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و ارتقاءاستانداردهای زندگی مردم روستایی خواهد شد.