سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
راحیل ندومی – کارشناس ارشد معماری، بوشهر، خیابان عاشوری،
دنیا اکبرزاده – کارشناس ارشد شهرسازی، بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری

چکیده:
شهرها به عنوان پیچیده ترین مصنوعات بشری و سامانه های یکپارچه زیستی از اجزای گوناگونی تشکیل یافته اند که در تعامل با یکدیگر یک کلیت واحد را به وجود می آورند. محله قسمتی ازشهر است که بعنوان بخش مهمی از ساختار شهرها دارای کارکردهایگوناگون بوده؛ اما امروزه با رشد شتابناک و بی رویه جمعیت و کالبد شهرها از یکسو و پاشیدگی اجتماع های کوچک و نظام محلهبندی از سوی دیگر، شهر با چالش و مسائل جدیدی در شهرسازی مدرنامروز مواجه شده است. همراه با رواج طرح های توسعه شهری، تراکم جمعیتی و ساختمانی بر کالبد محلات تحمیل شده که با کارکردها وویژگی های کالبدی محله مطابقت نداشته است. در این پژوهش به بررسی ویژگی های یک محله مطلوب پرداحته می شود، سپس ساختار کالبدی محله جفره بوشهر بر اساس نقاط ضعف، قوت، فرصتها وتهدیدهای کالبد آن شناسایی می شود. در نتیجه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت محله به منظور رسیدن به خصوصیات یک محله مطلوب ارائه می شود.