سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علیرضا دهقانپور – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور یزد ایران
حجت رضایی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران ایران
علی طاووسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور یزد ایران

چکیده:
یکی از مهمترین دلایل توجه دولتها و برنامه ریزان شهری به گردشگری، پیامدهای اقتصادی آن برای مناطق میباشد، به طوری که امروزه گردشگری عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب میآید. این صنعت از یک سوء باعث ایجاد و رونق سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختها و از سوی دیگر از طریق اشتغال و ارزآوری؛ برای شهروندان و سازمانهای متولی مدیریت شهری منبع درآمدی افزون بر درآمدهای جاری آنهاست که میتواند موجبات توانمندی اقتصاد شهروندان و سازمانهای متولی را فراهم آورد. بنابراین با علم به این موضوع، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا اثرات گردشگری را بر عمران و پایداری شهری مورد سنجش و واکاوی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان و کارکنان مدیریتی شهر ابرکوه میباشند که با استفاده از فرمول کوکران، نمونهای به حجم ۲۱۵ نفر برای شهروندان و نمونهای با حجم ۱۵ نفر برای مدیران و کارکنان انتخاب گردید. همچنین آزمون پیشآهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ آن ۰٫۸۳ به دست آمد که حاکی از مناسب بدون ابزار پژوهش بوده است. برای تحلیل دادهها از آمار استنباطی شامل (آزمون کندال و گاما، جدول توافقی و آزمون همگونی کای دو) استفاده گردیده است. نتایج نشان میدهد که گردشگری توانسته است موجبات توانمندی و پایداری اقتصاد شهری و به تبع آن عمران و پایداری را در شهر ابرکوه فراهم آورد