سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی
جعفر حبیبی – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد صنیعی آباده – دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی
حمید سعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م

چکیده:

در این مقاله به کمک عمل دسته بندی، دانش را از مجموعه داده های ورودی واکشی کرد ه و با استفاده از الگو ریتم Simulated(SA) Annealing دانش واکشی شد ه را بهینه م ینماییم. الگوریتمSA یک روش جستجوی تکراری است که به دنبال جوا ب بهینهسراسری م یگردد و به کمک مکانیزم هایی تلاش می کند که در نقاط بهینه محلی گرفتار نشود. دانش واکشی شده به صورت قوانین فازی نشان داده می شود. قوانین فازی از آن جهت مورد توجه می باشند که امکان تفسیر شدن توسط انسان خبره در آنها وجود دارد. در اینجا واکشی قوانین فازی متناظر با عمل دست هبندی قوانین فازی است؛ دسته بندی یا یادگیری با ناظر از رایج ترین رو شهای داده کاوی اس ت که در زمینه های گسترد ه ای مورد استفاده قرار گرفته است . نتیجه کار عبارت است از یک الگوریتم داده کاوی بر مبنای الگوریتمSA که به صورت نرم افزاری پیاده سازی م ی شود. ارزیابی این الگوریتم توسط د و معیا ر دقت و سادگی مورد بررسی قرارم یگیرد که این دو معیار از جمله معیارهای معروف در شاخه داده کاوی هستند. در پایان روش پیشنهادی با روش های موجود مانندرو ش مبتنی برK-NN و GA مقایسه شده است.