سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا کوشش – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز –
حمید کریمی – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز –
حسن عشایری – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز –
اکبر بیگلریان – دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز –

چکیده:

زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه می توانند سبب مسائل و مشکلات روانشناختی فراوانی گردنـد . کودکـان از گروههـایی هستند که بسیار زیاد تحت تاثیر زلزله قرار می گیرند . هدف از تحقیق حاضر بررسی واکنشهای روانـشناختی کودکـان پایـه اول استثنائی به زلزله پنجم دی ماه ۱۳۸۲ شهرستان بم می باشد . علت انتخاب این کودکـان، رشـد ۳۰۰ درصـدی تعـداد کودکـان ارجاع شده به مدارس استثنائی شهرستان بم در سال تحصیلی متعاقب زلزله می باشد . در تحقیق حاضر با استفاده از آزمونهـای هنجاریابی شده به بررسی علایم مرضی، رفتار انطباقی و اختلال استرس پس ضربه ای در این کودکان پرداخته شده است . یافته ها : نتیجه تحقیق حاکی از شیوع بالای انواع علایم مرضی در این کودکان اسـت . ۶۳,۳ درصـد از کودکـان مـورد مطالعـه اختلال استرس پس ضربه ای داشتند . عملکرد کودکانی که اختلال استرس پس ضربه ای داشتند در حـوزه هـای ۲ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ رفتار انطباقی به طور معنی داری ضعیف تر از آنهایی بود که این اختلال را نشان نمی دادند . همچنین این افراد ( گروه دارای اختلال استرس پس ضربه ا ی ) به طور معنی داری اختلالهای لجبازی، اضطرابی و افسردگی شدید بیشتری از خـود نـشان مـی دادند . ضرورت شناسایی دقیق و ارائه خدمات بهداشت روانی به مو قع در کودکـان بـه خـصوص در کودکـان دارای اخـتلالات ذهنی بعد ازحوادثی مانند زلزله مورد تاکید قرار گرفته است