سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین زمانی – کارشناس ارشد پترولوژی شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت
فرهاد آلیانی – دکتری ژئوشیمی و کانی شناسی از دانشگاه گوتنبرگ آلمان، هیأت علمی دانشگ
مجتبی گنجی – کارشناس ارشد مکانیکسنگ شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزا

چکیده:

واکنشهای قلیایی-سیلیسی و قلیایی-کربناته، دو واکنش زیان آور در بتن میباشند. کانیهای مستعد واکنشهای قلیایی-سیلیسی، شامل اپال، کلسدونی، تریدیمیت، کریستوبالیت و شیشههای آتشفشانی میباشند. سنگهای با قابلیت واکنش قلیایی-کربناته، دولومیتهای آهکی و سنگ آهکهای دولومیتی همراه با رسوبات غیر قابل حل در آب هستند. آزمایشات مختلف باید وقوع واکنشهای قلیایی-سیلیسی و قلیایی-کربناته را مشخصنمایند تا مصالح سنگی بیضرر برای بتن به کار رود.