سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آیدا حسین زاده ماهوتچی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صفر نصراله زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صنم قانع پور – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری روی عملکرد باقلا، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. طرح آزمایشی اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بود . فاکتورهای آبیاری (I1 و I2 و I3 به ترتیب آبیاری پس از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلی متر تبخ یر از تشتک تبخیر کلاس A ) و ارقام (فرانسه، برکت و زهره ) به ترتیب در کرتهای اصلی و فرعی قرار گرفتند . نتایج حاصل نشان داد که عملکردهای بیولوژیک و دانه و شاخص برداشت به طور معنی داری تحت تأثیر آبیاری قرار گرفته است . میانگین های عملکرد بیولوژیک و دانه و شاخص برداشت در شرایط کم آبی به طور معنی داری کمتر از آبیاری مطلوب بود . اختلاف بین ارقام از نظر عملکرد بیولوژیک و دانه معنی دار بود . اما شاخص برداشت به طور معنی داری تحت تاثیر رقم قرار نگرفت . رقم برکت بیشترین محصول دانه را در همه رژیم های آبیاری تولید کرد که نمایانگر مقاومت نسبی این رقم به کم آبی است.