مقاله واکنش ارقام قديم و جديد گندم هاي مناطق معتدل، گرم و سرد ايران به کاهش قدرت منبع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: واکنش ارقام قديم و جديد گندم هاي مناطق معتدل، گرم و سرد ايران به کاهش قدرت منبع
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حذف برگ
مقاله روابط منبع – مخزن
مقاله درصد رطوبت خاک
مقاله تبادلات گازي برگ پرچم
مقاله عملکرد و مولفه هاي آن
مقاله گندم نان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدطاهري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پوستيني كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين سطح محدوديت منبع و/ يا مخزن در طول دوره پرشدن دانه در محصولات زراعي از استراتژي هاي اصلاحي مهم است. با اين حال اطلاعات درباره وجود و شدت محدوديت منبع در ارقام تجاري گندم در شرايط ايران وجود ندارد. هدف از اين پژوهش، بررسي حساسيت نسبي ارقام گندم قديم و جديد، اصلاح شده براي سه اقليم اصلي کشور در واکنش به کاهش قدرت منبع از طريق حذف برگ بود. آزمايش به صورت گلداني در محوطه گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران واقع در کرج، در سال زراعي ۸۶-۱۳۸۵، انجام شد. تيمارها ترکيبي فاکتوريل از ۷ رقم گندم نان (ارقام جديد و قديم گندم از مناطق سرد، معتدل و گرم ايران) و ۷ شدت حذف برگ (در دو مرحله: ساقه رفتن و ۲۰ روز پس از گلدهي) بود، که بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. به طور کلي، اثر حذف برگ بر حفظ رطوبت خاک از نظر آماري بسيار معني دار بود و تيمارهاي کاهش سطح برگ محتوي آب خاک را بهبود بخشيدند. با کاهش قدرت منبع از طريق حذف برگ سرعت فتوسنتز، سرعت تعرق، هدايت روزنه اي و پايداري کلروفيل برگ پرچم نسبت به شاهد افزايش يافت. روند تغييرات غلظت CO2 درون روزنه اي عکس فتوسنتز بود و با افزايش شدت حذف برگ کاهش يافت که نشان دهنده اثر کنترلي مخزن بر هر دو دسته صفات روزنه اي و مزوفيلي موثر بر فتوسنتز بود. واکنش عملکرد و مولفه هاي آن در ارقام مختلف، نسبت به تيمار حذف برگ يکسان بود و باقي گذاشتن دو يا سه برگ از مرحله ساقه رفتن به بعد بر روي گياه، اثر معني داري روي عملکرد دانه نداشت. اما اعمال تيمارهاي شديدتر کاهش معني دار عملکرد را در مقايسه با شاهد (بدون حذف برگ) در پي داشت. اثر حذف برگ بر روي تعداد دانه معني دار بود، در حاليکه روي وزن هزار دانه اثر معني داري نداشت.