مقاله واکنش ارقام چغندر قند به جدايه هاي قارچ عامل بيماري لکه گرد برگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: واکنش ارقام چغندر قند به جدايه هاي قارچ عامل بيماري لکه گرد برگ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي مقاومت
مقاله توليد اسپور
مقاله تعامل جدايه در رقم
مقاله دوره نهفتگي
مقاله Cercospora beticola

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي سيدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۲۴ جدايه Cercospora beticola از چهار استان خوزستان، اردبيل، گلستان و مازندران جمع آوري و خالص سازي گرديد و از هر استان يک جدايه به عنوان نماينده انتخاب شد. پس از بهينه سازي توليد اسپور روي محيط هاي کشت مختلف، تنوع بيماريزايي جدايه هاي منتخب روي پنج رقم با درجات مختلف مقاومت در شرايط گلخانه مطالعه گرديد. به اين منظور، گياهان چهار ماهه با بيمارگر مايه زني شدند. در هر تک بوته چهار برگ بالغ و همسن انتخاب و هر برگ با يک جدايه مايه زني شد. غلظت اسپور در حد ۳×۱۰۴ اسپور در ميلي ليتر تنظيم و جهت مايه زني مورد استفاده قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح آزمايشي فاکتوريل کاملا تصادفي با چهار تکرار (هر تکرار شامل هشت بوته) اجرا شد. شدت آلودگي و طول دوره نهفتگي صفات مورد بررسي بودند. نتايج نشان داد که ارقام از نظر هر دو صفت اختلاف معني داري با يکديگر دارند. رقم ۱۹۱ حساس ترين و پوما مقاوم ترين آنها نسبت به بيماري شناخته شد. جدايه هاي بيمارگر از نظر شدت آلودگي با يکديگر اختلاف معني داري داشتند و در دو گروه قرار گرفتند اما از نظر طول دوره نهفتگي با يکديگر اختلاف معني داري نداشتند. تعامل جدايه در رقم در ارتباط با هر دو صفت معني دار نشد. به اين ترتيب به نظر مي رسد واکنش ارقام در برابر جدايه ها افتراقي نيست و مقاومت ارقام در برابر همه جدايه هاي بيمارگر در ايران موثر است.