سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرخسرو دانایی – مرکز تحقیقات کشاورزی. منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت تأخیری بر عملکرد واجزای عملکرد چهار رقم کلزا آزمایشی به صورت کرت های یک بار خردشده که درآن تاریخ کاشت به عنوان فا کتور اصلی و ارقام کلزا به عنوان فا کتور فرعی بودند، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار درسال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. ارقام کلزا عبارتند از : Hyola-401, Option500, RGS003 و PP401/15E تاریخ های کاشت ١٥ آبان، ٣٠ آبان، ١٥ آذر (به دلیل بارندگی اعمال نشد) و ٣٠ آذر بودند. در این تحقیق ازکلیه مراحل فنولو ژیکی گیاه یادداشت برداری به عمل آمد و صفات معمول اندازه گیری شدند . مقایسه میانگین عمل کرد دانه تیمارها نشان داد که تاریخ کاشت اول (۸۳/۸/۱۵) با متوسط عمل کرد ۳۲۲۰/۴۹ کیلوگرم در هکتار به تنهایی در کلاس a جا ی گرفت . رقم Hyola–401 با میانگین عمل کرد ۳۳۶۱/۲۶ کیلوگرم درهکتار بیشترین میزان محصول دانه را تولید کرد و اختلاف معنی داری را نسبت به سایر ارقام مورد آزمایش داشت . در رابطه با اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم نیز رقم Hyola-401 درتاریخ کاشت ۱۵ آبان با میانگین عملکرد ۳۹۶۰/۹۲ کیلوگرم در هکتار به تنهایی درکلاس a قرار گرفت . این تیمار از بیشترین اجزای عمل کرد یعنی تعداد کپسول در بوته، دانه در کپسول و وزن هزار دانه به ترتیب برابر با ۱۲۳/۷۵ عدد، ۲۷/۷۵ عدد و ۴/۳۶ گرم برخوردار بود که همه آن ها در کلاس a قرار گرفتند. در ضمن, هیبرید Hyola401 و رقم RGS003 در تاریخ کاشت ٣٠ آبان از عمل کرد بیشتر از ٣ تن در هکتار برخوردار بودند (به ترتیب ۳۵۰۱/۰۳ و ۳۰۹۹/۵۰ کیلوگرم در هکتار ). بالاترین درصد روغن به میزان ۴۰/۷۰ درصد در تار یخ کاشت ١٥ آبان به دست آمد. بین ارقام مورد آزمایش و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم تفاوت معنی داری از نظرمیانگین درصد روغن مشاهده نشد. بنابراین , هیبرید Hyola401 و رقم RGS003 هر دو برای تاریخ کاشت های ١٥ و ۳۰ آبان ماه در منطقه بهبهان توصیه می شوند.