سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شادی سادات مهاجرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد رضا نادری درباغشاهی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
لیلا منتظران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثر ناشی از تاخیر در کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی کلزای پائیزه Brassica napus در شرایط آب و هوائی اراک ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزارع دانشگاه آزاد اسلا می واحد اراک اجراء گردید . در این بررسی تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل تاریخ کاشت معمول و کشت تاخیری و رقم به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد که ارقام شامل : Licord Ebonit،Zarfan،Elite،Okapi،Opera، SLM046،Modena،Sunday،Olara و Millena که رقم SLM046 به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در شرایط تاخیر در کاشت و معمول ارقام از نظر عملکرد دانه و شاخص برداشت اختلاف معنی دار داشتند و در مورد درصد روغن اختلاف معنی داری مشاهده نشد .در این بررسی بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم SLM046 با میانگین ۴۴۷۹ کیلوگرم در هکتار بود و پس از آن ارقام Millena ا (۴۳۰۲/۸ کیلوگرم در هکتار)، Ebonit ا (۴۲۳۷ کیلوگرم در هکتار ) و Olara ا (۴۳۵۶ کیلوگرم در هکتار ) در رده های بعدی قرار گرفتند و کمترین میزان عملکرد دانه مربوط به رقم Elite با میانگین ۳۷۸۸ کیلوگرم در هکتار بود. در مورد درصد روغن رقم Millena با ۴۹ درصد حائز بیشترین مقدار بود .به طور خلاصه می توان گفت در شرایط برخورداری از کشت معمول ارقام SLM046 و Ebonit و Millena و در صورت از دست دادن تاریخ کاشت بهینه رقم SLM046 مناسب تر هستند.