مقاله واکنش ارقام Cucumis melo به نژادهاي Fusarium oxysporum f. sp. melonis عامل پژمردگي فوزايومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: واکنش ارقام Cucumis melo به نژادهاي Fusarium oxysporum f. sp. melonis عامل پژمردگي فوزايومي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خربزه
مقاله طالبي
مقاله ايران
مقاله نژادهاي صفر
مقاله ۱
مقاله ۲ و ۲
مقاله ۱ عامل فوزاريوم پژمردگي آوندي خربزه و طالبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني هاشمي ضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکنش ۱۸۰ توده هاي بومي و خارجي Cucummis melo شامل طالبي، خربزه، خيار چنبر، گرمک، دستنبو جمع آوري شده از نقاط مختلف ايران و سايرنقاط جهان به نژادهاي مختلف صفر، ۱، ۲ و ۲، ۱ Fusarium oxysporum f. sp. Melonis در شرايط گلخانه با توان هاي مختلف زادمايه عامل بيماري مورد مطالعه قرار گرفت. بسياري از ارقام ايراني C. melo به نژادهاي صفر و دو که از ايران تا کنون گزارش نشده اند، مقاوم بودند. تعداد معدودي از ارقام به نژاد يک شايع در استان هاي خراسان و سمنان مقاوم بودند ولي هيچ کدام از ارقام ايراني به نژاد ۲،۱ زردي شايع در استان هاي فارس و اصفهان مقاومت يا تحمل نشان ندادند. تعدادي از ارقام خارجي از ژاپن و چين مانند  Golden Crispyو Ogon no 9 مقاومت جزيي به نژاد ۲،۱ زردي نشان دادند. توان مايه عامل بيماري در ظهور علايم موثر بود و برخي از ارقام در جمعيت پايين مقاومت نشان دادند.