سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدهاشم موسوی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی
محمد رضا مرادی تلاوت – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی
قدرت اله فتحی – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی
خلیل عالمی سعید – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی

چکیده:

به منظور بررسی رقابت برنج و سوروف در سطوح مختلف علف کش مولینات و تراکم کاشت ، آزمایشی به صورت کرت های خردشده با چهار تکرار ، در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال ۱۳۸۴ انجام شد . علف کش در سه سطح (صفر ، ۳، ۵، و ۷ لیتر در هکتار ) در کرت های اصلی و سه تراکم بذر برنج (۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ کیلوگرم در هکتار ) در کرت های فرعی قرار گرفتند . برهمکنش سطوح علف کش و تراکم کاشت بر عملکرد برنج و سوروف معنی دار بود. به طوری که واکنش روند تغییرات عملکرد ماده ی خشک و دانه ی برنج و سوروف به سطوح علف کش در تراکم های مختلف کاشت متفاوت بود . در هنگام عدم مصرف علف کش، عملکرد برنج در تراکم ۱۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار ، به طور قابل توجهی از دیگر تراکم ها بالاتر بود ، این امر نشان می دهد که با ایجاد تراکم مناسب گیاه زراعی توان رقابتی گیاه را در برابر گیاهان هرز افزایش داده و موجب کاهش مصرف عل فکش گردید. از سوی دیگر ، مشاهده می شود که بالاترین عملکرد برنج و کمترین عملکرد سوروف با مصرف ۵ لیتر علف کش در هکتار به دست آمد . از این نظر میان تراکم های مختلف کاشت تفاوت کمتری در مقایسه با سطح شاهد وجود داشت . با مصرف بیشتر علف کش، احتمالاً در اثر مسمومیت گیاه زراعی ، عملکرد، آن تا اندازه ای کاهش یافت. با این حال، در این سطح علف کش، میان تراکم ها، تفاوت قابل توجهی مشاهده گردید. به نحوی که عملکرد برنج در تراکم ۱۲۰ تغییرات کمتری را در مقایسه با دو تراکم دیگر نشان داد . در تراکم ۱۲۰ کیلوگرم بذر در هکتار ، روند تغییرات عملکرد گیاه زراعی و گیاه هرز در برابر هم ، دارای شیب کمتری، در مقایسه با دو تراکم دیگر بود. در مجموع به نظر می رسد که ایجاد تراکم بهینه ی کاشت می تواند موجب کاهش حساسیت گیاه زراعی به دیگر عوامل محیطی و زراعی از جمله رقابت گیاهان هرز یا مصرف نهاده هایی مانند علف کش گردد.