مقاله واکنش تابعي و تداخل مگس هاي سيرفيد Episyrphus balteatus و (Scaeva albomaculata (Dip.: Syrphidae با تغذيه از شته سبز هلو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: واکنش تابعي و تداخل مگس هاي سيرفيد Episyrphus balteatus و (Scaeva albomaculata (Dip.: Syrphidae با تغذيه از شته سبز هلو
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Episyrphus balteatus ،Scaeva albomaculata
مقاله واکنش تابعي
مقاله تداخل
مقاله Myzus persicae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صدارتيان امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکنش تابعي و تداخل دو گونه مگس سيرفيد شکارگر Episyrphus balteatus و Scaeva albomaculata در شرايط آزمايشگاه با دماي ۲±۲۵ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۱۰±۵۵ درصد و دوره نوري ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي مورد ارزيابي قرار گرفت. با استفاده از رگرسيون لجستيک مشخص گرديد که واکنش تابعي هر دو گونه شکارگر از نوع دوم مي باشد. مدل راجرز به منظور تخمين قدرت جستجو (a) و زمان دستيابي (Th) مورد استفاده قرار گرفت. براي لاروهاي سنين اول، دوم و سوم گونه E. balteatus مقادير قدرت جستجو به ترتيب معادل ۰٫۰۳۵۹، ۰٫۰۴۲۰ و ۰٫۰۶۷۷ و مقادير زمان دستيابي به ترتيب ۲٫۲۵۷، ۰٫۵۰۶ و ۰٫۳۱۶ محاسبه گرديد. براي لاروهاي سنين دوم و سوم گونه S. albomaculata مقادير قدرت جستجو به ترتيب ۰٫۰۵۹۰ و ۰٫۰۶۵۵ و مقادير زمان دستيابي به ترتيب ۰٫۵۷۵ و ۰٫۲۵۲ به دست آمد. بر اساس نتايج به دست آمده، ارتباط معني داري ميان لگاريتم قدرت جستجو (a) و لگاريتم تراکم لاروهاي سن سوم (P) شکارگر E. balteatus وجود نداشت اما اين رابطه در گونه S. albomaculata معني دار بود و مقدار ضريب تداخل براي لاروهاي سن سوم اين شکارگر با تغذيه از تراکم ۱۰۰ عددي شته سبز هلو معادل -۰٫۲۷۴ به دست آمد.