مقاله واکنش تابعي کفشدوزک دو نقطه اي (Adalia bipunctata (Col. , Coccinellidae، به تراكم هاي مختلف شته انار (Aphis punicae (Hom. ,Aphididae، در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: واکنش تابعي کفشدوزک دو نقطه اي (Adalia bipunctata (Col. , Coccinellidae، به تراكم هاي مختلف شته انار (Aphis punicae (Hom. ,Aphididae، در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفشدوزک دو نقطه اي
مقاله شته انار
مقاله واکنش تابعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان دهنوي ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: سميع محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: گلدسته شيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کفشدوزک دو نقطه اي، Adalia bipunctata، يکي از عوامل کنترل بيولوژيک تعدادي از آفات گياهي مي باشد. در اين تحقيق واکنش تابعي لارو سن چهارم و کفشدوزک ماده بالغA. bipunctata  در شرايط کنترل شده دماي ثابت ۲۷±۲ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي ۴۵±۱۰ درصد و دوره نوري ۱۶ ساعت روشنايي و ۸ ساعت تاريکي با تغذيه از شته بالغ بي بال انار مورد ارزيابي قرار گرفت. واکنش تابعي تجزيه داده هاي واکنش تابعي به روش جوليانو و به کمک نرم افزار  SASانجام شد. با استفاده از رگرسيون لجستيک واکنش تعيين گرديد. کفشدوزک A. bipunctata به تراکم هاي مختلف شته بي بال بالغ انار از نوع دوم تشخيص داده شد. اين تشخيص به صورت قطعي از منفي بودن شيب قسمت خطي منحني درجه سه رگرسيون لجستيکNa/Nt  حاصل شد. مقادير قدرت جستجو (a)، زمان دستيابي (Th)، ضريب تبيين(R2)  و حداکثر نرخ حمله (T/Th) توسط مدل راجرز براي لارو سن چهار A. bipunctata به ترتيب۰٫۰۳۷ ±۰٫۲۲۰، ۰٫۰۲۱±۰٫۰۷۳، ۰٫۹۵۱ و ۸۲٫۱۹۲ و براي کفشدوزک ماده بالغ A. bipunctata به ترتيب ۰٫۰۳۱±۰٫۱۴۴، ۰٫۰۳۷±۰٫۰۸۴، ۰٫۸۹۰ و ۷۱٫۴۲۸ به دست آمد. قدرت جستجوي بالاتر و زمان دستيابي کوتاه تر لارو سن چهار کفشدوزک A. bipunctata بيانگر کارآيي بالاتر آن نسبت به کفشدوزک هاي بالغ در کنترل شته هاي بالغ انار مي باشد.