مقاله واکنش تابعي کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant نسبتبه مراحل مختلف رشدي کنه شرقي مرکبات Eutetranychus orientalis Klein که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: واکنش تابعي کفشدوزک Stethorus gilvifrons Mulsant نسبتبه مراحل مختلف رشدي کنه شرقي مرکبات Eutetranychus orientalis Klein
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Stethorus gilvifrons ،Eutetranychus orientalis
مقاله واکنش تابعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني زينب
جناب آقای / سرکار خانم: شيشه بر پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق سيدمحمدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکنش تابعي کفشدوزک کنه خوار Stethorus gilvifrons Mulsant نسبت به تراکم هاي متفاوت مراحل مختلف رشدي کنه شرقي مرکبات Eutetranychus orientalis Klein بر روي يک قطعه برگ کرچک در درون يک پتري ديش ارزيابي گرديد. تراکم هاي متفاوتي از کنه (۴، ۸، ۱۲، ۲۴، ۴۸، ۹۶ و ۱۲۰) به مدت ۲۴ ساعت در معرض يک کفشدوزک ماده قرار گرفت. تعداد طعمه هاي مصرف شده بعد از ۲۴ ساعت شمارش و ثبت گرديد. کفشدوزکS. gilvifrons  واکنش تابعي نوع دوم را نسبت به کليه مراحل مختلف رشدي کنه شرقي مرکبات نشان داد. بر اساس معادله تصادفي شکارگري ميزان حمله کفشدوزک بر روي تخم، لارو، پوره، کنه بالغ ماده وکنه بالغ نر به ترتيب برابر با ۰٫۴۶۴، ۰٫۰۴۴۲، ۰٫۰۴۵، ۰٫۰۴۸۴ و ۰٫۰۴۸ و ميزان زمان دستيابي به ترتيب برابر با ۰٫۰۸۲، ۰٫۰۶۰، ۰٫۰۶۶، ۰٫۰۹۵۲ و ۰٫۰۷۶ بود.