سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا کامرانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت الله پیردشتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایرج امینی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن اندیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل به شوری ۳ رقم از ارقام کلزای پاییزه ، شامل Okapi ،Slm046 و Opera، در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ، آزمایشی در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در ۳ تکرار به اجرا در آمد . فاکتور شوری شامل سه سطح صفر ، ۰/۴-، ۰/۸- مگا پاسکال بودند . نتایج حاصله نشان داد که اثرات رقم و تنش بر اجزا جوانه زنی و رشد گیاهچه ای تأثیر معنی داری داشت . با افزایش شوری ، سرعت و درصد جوانه زنی ، طول ساقه چه و ریشه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که در تنش شوری، رقم Slm046 برتر از سایر ارقام بود.