سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا فهمیده – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه مازندران
عمران عالیشاه – استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان
حسن مسلمی – کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ا ۲۱ ژنوتیپ پنبه ( ۶ والد به همراه ۱۵ هیبرید حاصل ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد مورد بررسی قرار گرفت . جهت بررسی واکنش درون شیشه ای پنبه به تنش شوری، تخمک های تلقیح شده ۳ روز پس از گرده افشانی جداسازی شدند تخمک های حاوی جنین نارس در شرایط آزمایشگاه از گل های تلقیح شده، پس از استریلیزاسیون سطحی جداسازی و در سطح محیط کشت MS حاوی غلظت های مختلف نمک NaCl ا (EC=0، ۸، ۱۲، ۱۶) کشت شدند. پس از ۲۵ روز وضعیت رشد این تخمک ها در شرایط درون شیشه ای مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که عکس العمل رشد جنین ژنوتیپ های مختلف پنبه و هیبریدها در غلظت های مختلف شوری متفاوت است . شوری سبب کاهش اندازه، وزن و سرعت رشد تخمک ها در تمامی ژنوتیپ های مورد مطالعه گردید . در بین ژنوتیپ های والدینی، Bulgar539 و در بین هیبریدها، Bugar539×Opal و Bulgar539(Asj×Sealand) بهترین رشد را در شرایط شوری نشان دادند . در تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج آزمایشات درون شیشه و مزرعه ای همدیگر را تأیید نمودند . بر اساس نتایج این تحقیق آزمایشات درون شیشه ای امکان تسهیل و تسریع غربال و انتخاب ژنوتیپ های متحمل به شوری در پنبه را فراهم می سازد.