سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا مرادی تلاوت – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سیدعطاءاله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
حبیب اله نادیان – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

نیاز کلزا به نیتروژن حدود دو برابر گندم ولی کارآیی جذب آن از خاک از گندم کمتر است بررسی ها نشان می دهد که نیترو ژن عملکرد دانه کلزا را از طریق افزایش تعداد خورجین و وزن هزار دانه زیاد می کند . مصرف بور نیز عملکرد دانه و محتوی روغن دانه را زیاد کرده و تا حدی موجب کاهش میزان اسید اروسیک می شود . کمبود بر موجب تأخیر در رسیدگی، عقیم شدن خورجین، ریزش گل ها و ایجاد شکاف در ساقه می گردد . این کمبود ها به ویژه در زمین های آهکی بروز می کند . کاربرد مقادیر بیشتر بور نیز ممکن است در تماس با بذر ایجاد مسمومیت کرده و موجب
اختلال در جوانه زنی و سبزشدن شود ۱) و ).۳ پورتر (۱۹۹۳) نشان داد که مصرف همزمان نیتروژن و بور موجب افزایش قابل توجهی در عملکرد بذر کلزا می شود ).۵) به دلیل کشت کلزا در تمام خاکها و مناطق، و در نتیجه نیازهای کودی متفاوت موجود، این آزمایش با هدف تعیین اثر این دو عنصر غذایی بر رشد و عملکرد کلزا انجام گرفت .