سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا حمیدی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
داریوش مظاهری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حمید رحیمیان – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حسن محمد علیزاده – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در یک پژوهش گلخانه ای اثر نیتروژن روی توانایی رقابتی یک رقم گندم زمستانه (رقم پیشتاز) با جو وحشی در طول زمان ۱۰ هفته و با استفاده از روش افزایشی (additive series) مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه تولید پنجه در گندم و جو وحشی نشان داد که جو وحشی در مقایسه با گندم تعداد پنجه بیشتری در همه سطوح نیتروژن تولید می کند. بیشترین سطح برگ گندم و جو وحشی در تیمار تک کشتی آنها و در سطح ۸۰ میلی گرم نیتروژن به دست آمد. با این وجود، در تراکم های مساوی، جو وحشی در مقایسه با گندم سطح برگ بیشتری تولید کرد. بیشترین کاهش وزن خشک اندام های هوایی گندم در سطح ۸۰ میلی گرم نیتروژن و در تراکم ۱۶ بوته جو وحشی در گلدان حاصل شد. نتایج این پژوهش نشان دادند که جو وحشی برای به دست آوردن نیتروژن خاک رقابت زیادی با گندم داشته و از این راه میتواند عملکرد این گیاه زراعی را کاهش دهد.