مقاله واکنش ريشه اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) نسبت به تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: واکنش ريشه اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) نسبت به تنش خشكي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکاليپتوس
مقاله تنش خشكي
مقاله پراكنش وزني ريشه
مقاله پراکنش طولي ريشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راد محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير تنش خشكي بر پراكنش وزني و طولي ريشه درختان سه ساله اكاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)  در ايستگاه تحقيقات بيابان زدايي شهيد صدوقي يزد مورد بررسي قرار گرفت. درختان در داخل لايسيمترهاي وزني و زهكش دار كشت و تحت تاثير تيمارهاي رطوبتي شامل  %100(آبياري به حد كافي)، %۷۰ (تنش ملايم) و %۴۰ (تنش شديد) قرار گرفتند. تامين رطوبت خاك به وسيله آبياري و از طريق اندازه گيري رطوبت در اعماق مختلف با دستگاه TDR انجام شد. پراكنش وزني و طولي ريشه ها در اعماق کمتر از ۳۰، ۳۰ تا ۶۰، ۶۰ تا ۹۰ و ۹۰ تا ۱۲۰ سانتي متري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي هاي به عمل آمده نشان داد كه تنش خشكي موجب كاهش وزن و طول ريشه گرديد، به گونه اي كه بين هر يك از تيمارهاي رطوبتي اختلاف معني داري (P<0.001) مشاهده شد. پراكنش ريشه از نظر وزني و طولي در اعماق مختلف نيز معني دار بود (P<0.001)، به گونه اي كه با افزايش عمق ميزان وزني ريشه كاهش و مقدار طولي آن افزايش يافت. تاثير تيمارهاي رطوبتي بر مقدار پراكنش وزني و طولي ريشه در اعماق مختلف نيز معني دار (P<0.001) بود. طول ريشه در تيمارهاي %۱۰۰ و %۷۰ ظرفيت زراعي با افزايش عمق افزايش يافت، با وجود اين در تيمار تنش شديد (%۴۰ ظرفيت زراعي) مقدار آن با افزايش عمق، كاهش يافت. بنابراين نفوذ عمقي ريشه E. camaldulensis به طور كامل به ميزان رطوبت موجود در خاك وابسته بوده، به گونه اي كه تنش شديد موجب توقف رشد ريشه در اعماق خاک مي گردد.