مقاله واکنش سلول هاي دندريتيک تمايز يافته با سايتوکاين TGF-&#946 1 با سلول هاي TCD4+ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: واکنش سلول هاي دندريتيک تمايز يافته با سايتوکاين TGF-&#946 1 با سلول هاي
TCD4+
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون کشت مختلط لنفوسيت
مقاله سلول هاي دندريتي
مقاله عامل بقاي رشد متغير
مقاله لنفوسيت هاي تي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حسن نيا هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلول هاي دندريتيک، سلول هاي حرفه اي عرضه کننده آنتي ژن هستند که پيام هاي تنظيمي ضروري براي شروع پاسخ هاي ايمني به وسيله لنفوسيت هاي T را فراهم مي کنند. اين سلول ها در تعامل با سلول هاي T تنظيمي(Regulatory)  نقش مهمي در درمان بيماري ها دارند.
هدف: بررسي اثر سايتوکاين (Transforming growth factor  b) TGF- b1 در تمايز سلول هاي دندريتيک و نيز توانايي اين سلول ها در گسترش سلول هاي T تنظيمي  (T regulatory)در محيط کشت سلولي.
مواد و روش ها: در يک  مطالعه تجربي از ۵ نفر داوطلب، نمونه گيري انجام شد و سلول هاي تک هسته اي خون محيطي آنها با استفاده از محلول فايکول جدا شدند. سلول هاي دندريتيک از سلول هاي منوسيت خون محيطي با استفاده ازسايتوکاين هاي IL-4، GM-CFS±TGF- b1 در مقابل شاهد توليد شدند و ميزان تکثير سلول هاي T در واکنش مختلط لکوسيتي با سلول هاي دندريتيک توليد شده ارزيابي شد. با استفاده از فلوسيتومتري، درصد سلول هايT CD4+CD25+ ، CD14 و شاخص هاي سطحي سلول هاي دندريتيک تعيين شد.
نتايج: در اين مطالعه سلول هاي دندريتيک در حضور سايتوکاين TGF- b1 و بدون اين سايتوکاين توليد شدند. ميزان تکثير سلول هاي T در واکنش مختلط لکوسيتي با سلول هاي دندريتيک متاثر از TGF- b1 در مقايسه با کنترل کاهش داشته است و به علاوه تعداد سلول هاي TCD25+ در محيط کشت سلولي حاوي سلول هاي دندريتيک تمايز يافته با TGF-b1 افزايش ۲۷ درصدي داشته است(p<0.05) .
نتيجه گيري: در اين مطالعه مولکول هاي TGF- b1 با اثر بر سلول هاي دندريتيک سبب ايجاد سلول هايي با توان مهار پاسخ هاي سلول هايT  در واکنش مختلط لکوسيتي شد. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق به نظر مي رسد که اين سلول ها مي توانند نقش مهمي در جلوگيري از واکنش هاي ناخواسته ايمني در محيط آزمايشگاهي داشته باشند.