سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن حیدری ذوله – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
محمد رضا جهانسوز – دانشیار دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
کاظم پوستینی – استاد دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشکده آب و خاک، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده بهینه از آب و صرفه جویی در مصرف آن از راهکارهای کلیدی افزایش تولید است. در تحقیق حاضر اثر کم آبیاری بر صفات رشدی ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای بررسی شد آزمایش در سال ۱۳۸۴ در مزرعه آموزشی- پزوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. یکی از عوامل ارقام علوفه ای از گیاهان ذرت، سورگوم و ارزن و عامل بعدی شامل سه حجم آب آبیاری یعنی ۱۰۰%، ۷۵%، و ۵۰% نیاز آبی گیاه ذرت در دور آبیاری ثابت ۱۰ روزه بود. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد علوفه، نسبت برگ به ساقه، ارتفاع بوته، تعداد برگ در ساقه و شاخص سطح برگ بود. نتایج نشان داد که سه گیاه مذکور از لحاظ وزن تر علوفه متفاوتند به طوری که ارزن بالاترین وزن تر را به خود اختصاص داد و سورگوم دارای کمترین وزن تر بود ولی این سه گیاه از لحاظ وزن خشک تولیدی و راندمان مصرف آب تفاوتی نشان ندادند. حجم های آب آبیاری تاثیر معنی داری بر عملکرد و کارایی مصرف آب داشتند، به طوری که دو حجم آب آبیاری ۱۰۰ % و ۷۵ % نیاز آبی ذرت دارای بالاترین عملکرد بوده و دو حجم آب آبیاری ۷۵ % و ۵۰ % نیاز آبی ذرت دارای بالاترین کارایی مصرف آب بودند بعلاوه سه گیاه مورد نظر از لحاظ ارتفاع بوته ، تعداد برگ در ساقه و شاخص سطح برگ متفاوت بودند . حجم آب آبیاری معادل ۷۵ % و ۱۰۰ % نیاز آبی ذرت از لحاظ شاخص سطح برگ رفتار مشابهی را نشان دادند ولی با ۵۰ % نیاز آبی ذرت تفاوت فاحشی داشتند . با توجه به مطالب گفته شده به منظور صرفه جویی در آب آبیاری استفاده از حجم آب آبیاری معادل ۷۵ % نیاز آبی ذرت توصیه می شود.