سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید افضلی کله نبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
حمیدرضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد نصری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
نبی اله نعمتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

جهت بررسی سن نشاء و آرایش کاشت بر صفات زراعی برنج رقم طارم هاشمی، آزمایشی در مزرعه ای که در شهرستان جویبار در سال زارعی ۱۳۸۴ انجام گردید. آزمایش بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد،به طوری که چهارسطح سن نشاء (۴۷،۴۰،۳۳،۲۶ روز ) عامل اصلی و عامل فرعی شامل چهار سطح آرایش کاشت (۳۰×۳۰، ۲۵×۲۵، ۲۰×۲۰، ۱۵×۱۵ سانتی متر مربع ) می باشد. نتایج نشان داد که در میان صفات مرفولوژیکی فقط طول خوشه از نظر آماری در سطح احتمال ۵ درصد تحت تاثیر سن نشاء قرار گرفت ، به طوری که با افزایش سن نشاء تا ۴۷ روز طول خوشه کاهش می یابد. بلندترین ارتفاع بوته و طول برگ پرچم به ترتیب برای سن نشاء ۴۰،۳۰ روز بدست آمده.کوتاهترین ارتفاع بوته تحت آرایش کاشت برای فواصل ۱۵×۱۵ سانتی متر مربع حاصل گردید. درصد خوشه چه های پرشده با افزایش سن نشاء کاهش می یابد و بیشترین درصد خوشه چه های پر شده تحت آرایش کاشت ۲۰×۲۰، سانتی متر مربع حاصل گردید. حداکثر عملکرد دانه برای سن نشاء ۳۳ روز بدست آمده که علت آن را می توان به افزایش تعداد کل پنجه و پنجه های مؤثر در کپه نسبت داد.با توجه به اینکه در آرایش کاشت ۱۵×۱۵ سانتی متر مربع ، کمترین تعداد پنجه ها ی مؤثر در کپه بدست آمده ولی به علت افزایش تعداد کپه در واحد سطح، حداکثر عملکرد دانه بدست آمد و بیشترین تعداد پنجه های مؤثر در کپه به خاطر نفوذ بیشتر نور به داخل اجتماعات گیاهی تحت آرایش کاشت ۳۰×۳۰ سانتی متر مربع حاصل گردید.