سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیرا سادات طباطبائی پژوه – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد رضا خواجه پور – دانشیار بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عکس العمل مراحل فنولوژیک و عملکرد دو رقم گندم نان (قدس و بک کراس روشن ) نسبت به تنش های مختلف حرارتی ، در پنج تاریخ کاشت (اواخر اسفند، اواخر فروردین، اواخر اردیبهشت، اواخر خرداد و اواخر تیر) تحت تیمار شدت نور کامل و سایه نسبی با آرایش کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که با افزایش دما ، طول مراحل فنولوژیک کاهش یافته و نمو تسریع می شود. مراحل نمو در دو شرایط شدت نور کامل و سایه نسبی مشابه بود. ارقام نیز تفاوت معنیداری از نظر مراحل نمو نداشتند. عملکرد دانه به طور معنیداری تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و با تاخیر در کاشت، کاهش معنیداری پیدا کرد. بین شدتهای نور و بین ارقام آزمایشی تفاوت معنیداری از نظر عملکرد دانه مشاهده نشد.