مقاله واکنش صفات مورفولوژيک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم کلزا به زمان هاي کنترل علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۹۹ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: واکنش صفات مورفولوژيک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم کلزا به زمان هاي کنترل علف هاي هرز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوماس
مقاله تداخل تمام فصل
مقاله شاخص برداشت
مقاله علف هاي هرز
مقاله کلز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشير عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثيرپذيري برخي صفات زراعي سه رقم پاييزه کلزا در رقابت با علف هاي هرز خردل وحشي، چاودار وحشي، جو وحشي و سياه دانه آزمايشي در سال ۱۳۸۷ در مزارع تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز انجام شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت از زمان کنترل علف هاي هرز شامل کنترل در مراحل روزت، اوايل ساقه روي، آغاز گلدهي، ۵۰% گلدهي کلزا و رقابت تمام فصل علف هاي هرز همراه با شاهد و سه رقم کلزا شامل  SLM046، Opera و  Okapi بودند. بر اساس نتايج به دست آمده در تيمارهاي شاهد و تداخل تمام فصل علف هاي هرز به ترتيب ۴ و ۲ شاخه جانبي در هر بوته توسعه يافت. عملکرد بيولوژيک کلزا در تيمار آلوده به علف هرز در کل دوره رشد نسبت به شاهد، ۴۰ درصد کاهش نشان داد. وزن ماده خشک علف هاي هرز در تيمارهاي کنترل آن ها در مراحل اوايل ساقه روي، آغاز گلدهي و ۵۰% گلدهي اختلاف معني داري با هم نداشتند. علف هاي هرز توانستند وزن خشک خود را در صورت عدم کنترل در طول فصل رشد تا حدود ۴۱۰ گرم در مترمربع افزايش دهند. سطوح کنترل علف هاي هرز در مراحل روزت، آغاز گلدهي و ۵۰% گلدهي با کاهشي معادل به ترتيب ۳۲%، ۴۴% و ۵۰% در عملکرد دانه از تيمار شاهد فاصله گرفتند. با افزايش طول دوره تداخل علف هاي هرز، از ميزان اختصاص ماده خشک به دانه ها کاسته شد. درصد روغن دانه کلزا تحت تاثير ارقام و دوره هاي مختلف رقابت علف هاي هرز قرار نگرفت. ميزان کاهش عملکرد روغن در سطوح مختلف تداخل علف هرز نسبت به شاهد به ترتيب ۳۲، ۴، ۴۵، ۵۰ و ۵۵ درصد بود.