مقاله واکنش صفات گياهي چهار ژنوتيپ گلرنگ در شرايط تنش کمبود آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۶۷ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: واکنش صفات گياهي چهار ژنوتيپ گلرنگ در شرايط تنش کمبود آب
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کم آبي
مقاله ژنوتيپ
مقاله درصد روغن
مقاله عملکرد دانه
مقاله گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراست ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي نورعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاخاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش صفات گياهي چهار ژنوتيپ گلرنگ در شرايط تنش کمبود آب، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت. تيمارها شامل سه سطح آبياري ۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ درصد نياز آبي گياه و ژنوتيپ هاي گلرنگ شامل محلي اصفهان، اصفهان-۱۴، PI-537598 و IL-111 بودند. نتايج نشان داد تنش خشکي عملکرد دانه و عملکرد روغن را کاهش مي دهد. به طوري که عملکرد دانه از ۱۱۹۸٫۲ کيلوگرم در هکتار در آبياري معادل ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه به ۹۳۶٫۵ کيلوگرم در  هکتار در شرايط تامين ۵۰ درصد نياز آبي گياه کاهش يافت. بيشترين عملکرد روغن به مقدار ۴۰۷٫۲ کيلوگرم در هکتار از تيمار آبياري تامين ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه و کمترين عملکرد روغن به مقدار ۲۹۷٫۷ کيلوگرم بر هکتار در تيمار آبياري تامين ۵۰ درصد نياز آبي گياه بدست آمد. در بين ژنوتيپ ها، محلي اصفهان داراي بيشترين عملکرد دانه و روغن بود. اثر متقابل تيمار هاي آزمايشي نشان داد بيشترين عملکرد دانه و روغن به ترتيب  معادل ۱۵۸۳٫۰۵ و ۶۰۵٫۵ کيلوگرم در هکتار در تيمار آبياري تامين ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه و ژنوتيپ محلي اصفهان حاصل شد. ژنوتيپ محلي اصفهان هم در شرايط مطلوب و هم در شرايط تنش داراي بيشترين عملکرد دانه و عملکرد روغن بود.